Disclaimer

Alle rechten op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam fonkmagazine.nl berusten bij de uitgever, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op fonkmagazine.nl

Eigendomsrechten

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van haar toeleveranciers op de inhoud van fonkmagazine.nl en bovenvermelde producten, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan fonkonline.nl c.q. haar toeleveranciers.

Gebruiker mag de inhoud van fonkmagazine.nl en bovenvermelde producten slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Gebruiker mag de inhoud van fonkmagazine.nl en bovenvermelde producten slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebuiker niet toegestaan om informatie verkregen uit fonkmagazine.nl zonder toestemming van de uitgever openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.

Informatie

Mocht je vragen hebben over deze disclaimer of over fonkmagazine.nl, kun je contact opnemen met:

Fonk media
Amsterdamsestraat 3A
1398 BK Muiden


Wij zijn te bereiken via 0294-262360 en 06-53960249