Disclaimer

Alle rechten op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam fonkonline.nl berusten bij de uitgever, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op Fonkonline.nl

Eigendomsrechten

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van haar toeleveranciers op de inhoud van fonkonline.nl en bovenvermelde producten, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan fonkonline.nl c.q. haar toeleveranciers.

Gebruiker mag de inhoud van fonkonline.nl en bovenvermelde producten slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.Gebruiker mag de inhoud van fonkonline.nl en bovenvermelde producten slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebuiker niet toegestaan om informatie verkregen uit fonkonline.nl zonder toestemming van de uitgever openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.

Informatie

Mocht je vragen hebben over deze disclaimer of over fonkonline.nl, kun je contact opnemen met:

fonk media
Postbus 66
1398 ZH Muiden


Wij zijn te bereiken via 0294-262360 en 06-53960249