Algemene Voorwaarden van Fonk Media BV gevestigd te Muiden

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Fonk Media BV (verder te noemen FONK). De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite fonkmagazine.nl
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ons erkend.
1.4 FONK garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal FONK bestellingen binnen ten minste 10 dagen uitvoeren. Indien dit onmogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van FONK zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door FONK geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van zetfouten. Voor de gevolgen van zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 FONK behoudt zich het recht voor de prijzen van de abonnementen te wijzigen.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro's en exclusief 9% of 21% btw.
3.4 FONK hanteert een betalingstermijn van 14 dagen voor abonnementen en advertenties, tenzij expliciet (schriftelijk) anders is overeengekomen.

4. Gegevensbeheer
4.1 Indien u een bestelling heeft geplaatst bij ons dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. FONK houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
4.2 FONK respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
4.3 FONK maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

5. Aanbiedingen
5.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
5.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt FONK zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
5.3 Mondelinge toezeggingen verbinden FONK slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
5.4 Aanbiedingen van FONK gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
5.5 FONK kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
5.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

6. Overeenkomst
6.1 Een overeenkomst tussen FONK en een klant komt tot stand nadat een bestelling door FONK op haalbaarheid is beoordeeld.
6.2 FONK behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

7. Herroepingsrecht
Levering van kranten en tijdschriften vormen een uitzondering op het herroepingsrecht van tenminste veertien dagen conform de wet Kopen op Afstand. FONK behoudt zich op basis van deze wet het recht voor niet in te gaan op beroepingen op het herroepingsrecht voor eenmaal afgesloten abonnementen.

8. Duur van abonnement
8.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de duur zoals staat aangegeven bij de bestelling. Als ingangsdatum geldt de aanvang van de abonnementsperiode die op de desbetreffende factuur staat vermeld. Indien de factuur geen abonnementsperiode vermeldt geldt als ingangsdatum het moment van de eerste Verzending. Abonnementen worden vooraf gefactureerd voor de volledige abonnementsperiode, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna - behoudens opzegging – automatisch verlengd, tenzij anders wordt vermeld in de aanbieding. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk 4 weken voor het verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe abonnementstermijn FONK over deze opzegging moet berichten. Dit kan telefonisch schriftelijk via abonnementen@fonkmagazine.nl.

8.2 Particulier abonnement: Na afloop van de overeengekomen leveringsperiode wordt het abonnement stilzwijgend verlengd, tenzij de abonnee uiterlijk één maand voor het einde van de betaalperiode schriftelijk bij FONK heeft aangegeven dat hij geen voortzetting meer wenst. Na een stilzwijgende verlenging geldt een opzegtermijn van één maand.
8.3 Zakelijk abonnement: Na afloop van de overeengekomen leveringsvoorwaarden wordt het abonnement stilzwijgend verlengd tenzij er uiterlijk één maand voor het einde van de betaalperiode bij FONK is aangegeven (telefonisch, per e-mail) dat hij geen voortzetting meer wenst. Dit kan telefonisch of per e-mail. Na een stilzwijgende verlenging geldt een opzegtermijn van één jaar, tussentijds opzeggen is hierdoor niet mogelijk.
Mail: abonnementen@fonkmagazine.nl